BAN ĐIỀU HÀNH

1. TS. Thái Kim Phụng, Giám đốc

2. ThS. Trần Nhật Hoàng, Phó giám đốc

3. ThS. Trần Lê Phúc Thịnh, Phụ trách đào tạo

4. ThS. Võ Minh Hùng, Kế toán trưởng

5. Ông Huỳnh Quốc Tuấn, Ghi danh và Quản lý học viên

6. Bà Danh Thị Kim Huệ, Ghi danh và Quản lý học viên

7. Bà Nguyễn Thị Hằng, Ghi danh và Quản lý học viên