1. TỔNG QUAN:

Giới thiệu cho học viên các hiểu biết cốt lõi về mô hình phương trình cấu trúc dựa trên hiệp phương sai (CB-SEM) để khám phá các mối quan hệ phức tạp giữa các biến tiềm ẩn và biến quan sát trong các nghiên cứu khoa học hành vi. Quá trình học tập còn hướng dẫn học viên kỹ lưỡng cách sử dụng phần mềm IBM SPSS Statistics và SPSS Amos.

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Tập trung vào phương pháp CB-SEM với dữ liệu chéo quan sát được và các biến không lồng nhau. Nhấn mạnh vào các ứng dụng thực tế của CB-SEM và các kỹ thuật biến tiềm ẩn để giải quyết các câu hỏi liên quan đến nghiên cứu kinh tế, kinh doanh, marketing và rộng hơn là khoa học hành vi. Các bài giảng, bài đọc và bài tập sẽ tập trung vào lĩnh vực ứng dụng này, giúp học viên phát triển khả năng phân tích và diễn giải các kết quả.

3. HỌC PHÍ: 3.000.000 VNĐ/HV

Giảm 20% cho 5 học viên đăng ký đầu tiên.

Giảm 20% cho sinh viên hệ chính quy UEH (đang theo học trong thời hạn)

Giảm 15% học phí cho học viên cao học, văn bằng 2, liên thông của UEH.

Giảm 10% cho đối tượng là sinh viên (ngoài UEH).

Giảm 5% học phí cho cựu sinh viên UEH.

4. THỜI GIAN MỞ LỚP: 10/10/2023 (Thứ 3-5-7; 18h – 20h45)

5. THỜI GIAN HỌC: 5 buổi

6. HÌNH THỨC HỌC TẬP: Trực tiếp tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

7.ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

   • Học viên đã có kiến thức về Thống kê căn bản/thống kê ứng dụng ở bậc cử nhân/cao học; và Phương pháp nghiên cứu ở bậc cử nhân hoặc tốt hơn nữa là Phương pháp nghiên cứu khoa học ở bậc Sau ĐH.
   • Học viên đã tham gia khóa học Phân tích dữ liệu nghiên cứu 1: với SPSS Statistics của trung tâm, hoặc đã có kiến thức căn bản liên quan đến khóa học này (xem đề cương của lớp SPSS tại https://phantichdulieu.ueh.edu.vn/course/phan-tich-du-lieu-spss/ )

8. TÀI LIỆU HỌC TẬP

 • Baron, R.M. & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182
 • Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling. 2nd Ed. Thousand Oaks: Sage.
 • Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 2), TPHCM, NXB Thống kê
 • IBM SPSS Amos User’s Guide 22.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

BàiNội dungChi tiết
Bài 1Xây dựng và kiểm định thang đo khái niệm nghiên cứu
 • Lý thuyết khoa học và khái niệm nghiên cứu.
 • Chi tiết hóa khái niệm nghiên cứu thành thang đo lường khái niệm nghiên cứu.
 • Phân biệt thang đo khái niệm đơn hướng và đa hướng.
 • Phân biệt mô hình đo lường khái niệm đơn hướng và mô hình đo lường bậc cao.
 • Phân tích nhân tố EFA và hệ số Cronbach Alpha để đánh giá sơ bộ chất lượng thang đo khái niệm.
 • Thực hành trên SPSS Statistics.
Bài 2

Giới thiệu mô hình phương trình cấu trúc SEM

 • Khác biệt phương pháp hồi quy tuyến tính OLS và phương pháp CB-SEM.
 • Khác biệt biệt EFA và CFA.
 • Khác biệt mô hình đo lường và mô hình cấu trúc.
 • Khác biệt IBM SPSS Statistics và SPSS Amos
 • Chuẩn bị dữ liệu cho IBM SPSS Amos.
 • Thực hành trên IBM SPSS Amos.
Bài 3

Ước lượng – đánh giá mức độ phù hợp của mô hình đo lường

 • Thủ tục phân tích nhân tố khẳng định CFA.
 • Các chỉ tiêu đánh giá mức độ phù hợp của mô hình đo lường.
 • Hiện tượng Heywood và hướng xử lý.
 • Xử lý mô hình khái niệm bậc hai trong nghiên cứu hành vi.
 • Thực hành trên IBM SPSS Amos.
Bài 4Ước lượng – Đánh giá mô hình cấu trúc
 • Thủ tục CB-SEM và phân tích đường dẫn.
 • Lựa chọn mô hình cạnh tranh và mô hình lý thuyết.
 • Hiệu ứng Biến trung gian (Mediator variable). Kiểm định hiệu ứng gián tiếp và trực tiếp.
 • Hiệu ứng Biến điều tiết (Moderator variable). Phân tích đa nhóm.
 • Thủ tục boostrap để kết luận về độ tin cậy của các ước lượng mô hình.
 • Thực hành trên IBM SPSS Amos.
Bài 5Tổng kết
 • Thảo luận về một số nghiên cứu thực tế trong và ngoài nước.
 • Hướng phát triển sắp tới của các đề tài định lượng dùng thủ tục SEM.
 • Trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu

Giảng viên: Chu Nguyễn Mộng Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *