TỔNG QUAN KHOÁ HỌC

Trong khoá học này, học viên sẽ được trang bị những khái niệm cơ bản nhất về quá trình lập trình trên máy tính, các bước giải quyết một bài toán trên máy tính; kiến thức cơ bản về cấu trúc, cú pháp, kiến trúc ngôn ngữ lập trình Python; và quan trọng nhất khoá học này sẽ giúp học viên xây dựng được tư duy lập trình cùng các bước giải quyết một bài toán tin học cụ thể trên máy tính.

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu được các khái niệm về lập trình
  • Nắm và vận dụng được các cú pháp Python vào việc lập trình các bài toán
  • Giải quyết một số bài toán bằng Python

KHOÁ HỌC DÀNH CHO

Học viên, sinh viên, người đi làm muốn tìm hiểu về lập trình trên ngôn ngữ Python.

HỌC PHÍ

000đ/học viên

NỘI DUNG

Buổi

Nội dung

1

Bài 1: Làm quen với Python

–      Cài đặt môi trường phát triển

–      Biến, kiểu dữ liệu

–      Toán tử cộng, kết hợp biến và kiểu dữ liệu

–      Hàm type()

2

Bài 2: Thao tác định dạng dữ liệu

–      Nhập dữ liệu từ bàn phím

–      Định dạng dữ liệu xuất với lệnh print()

–      Định dạng trích dẫn

–      Escape sequence

–      Phép toán với số

–      Kiểu dữ liệu danh sách

3

Bài 3: Hàm

–      Khái niệm cơ bản về hàm

–      Trình tự trong lập trình

4

Bài 4: Câu lệnh điều kiện

–      Câu lệnh điều kiện trong lập trình

–      Cấu trúc if … elif … else trong Python

5

Bài 5: Câu lệnh lặp

–      Vòng lặp while

–      Vòng lặp for

–      Vòng lặp lồng nhau

6

Bài 6: Giải thuật

–      Tìm kiếm tuần tự

–      Kiểm tra số nguyên tố

–      Sắp xếp

–      Ước chung lớn/nhỏ nhất

–      Giải phương trình bậc 2