CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP

TỔNG QUAN

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho cán bộ quản lý tại đơn vị nắm rõ quy trình làm việc số và phương thực triển khai chuyển đổi số tại các tổ chức doanh nghiệp.

Học phí: 3.000.000VNĐ / 1HV

Thời gian học: 4 buổi

Hình thức học tập: Online / Offline

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

ModuleNội dungChi tiết
Module 1Tổng quan về chuyển đổi số

• Một số khái niệm

• Định hướng của Chính phủ về chuyển đổi số

• Lộ trình chuyển đổi số

• Các khía cạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Module 2Quy trình làm việc số

• Giới thiệu một số quy trình làm việc số

• Xây dựng quy trình làm việc số

• Điều chỉnh quy trình làm việc số

• Cơ sở hạ tầng của quy trình làm việc số

Module 3Năng lực triển khai chuyển đổi số

• Giới thiệu hệ sinh thái của quá trình CĐS

• Cơ sở hạ tầng công nghệ của chuyển đổi số

• Nguồn nhân lực tham gia quá trình chuyển đổi số

• Khảo sát năng lực chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng của quy trình làm việc số

• Thông qua bộ công cụ đánh giá

Module 4Xây dựng lộ trình chuyển đổi số

• Xây dựng lộ trình CĐS tại đơn vị

• Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện

• Một số nội dung quản trị trong quá trình CĐS

• Quản trị dự án đầu tư về CĐS

• Lựa chọn và quản trị công nghệ

• Quản trị rủi ro trong quá trình CĐS

• Giám sát, đánh giá và hiệu chỉnh quá trình CĐS