1. TỔNG QUAN KHOÁ HỌC

Khóa học Phân tích dữ liệu bằng Python sẽ trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý, thao tác, phân tích và trực quan hóa các kết quả dựa trên bộ dữ liệu, thông qua ngôn ngữ lập trình thông dụng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu.

Kết thúc khóa học, học viên có thể:

   • Hiểu được nguyên tắc xử lý và quy trình trong phân tích dữ liệu
   • Hiểu được nền tảng ngôn ngữ lập trình phân tích dữ liệu: biến, hàm, kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu,…
   • Biết cách xử lý, thao tác và phân tích trên các tập dữ liệu
   • Làm thế nào để biểu diễn trực quan dữ liệu
   • Biết phân tích dữ liệu bằng các phương pháp thống kê và học máy
   • Có thể áp dụng ngôn ngữ lập trình vào một số ứng dụng cơ bản

2. ĐỐI TƯỢNG

   • Sinh viên muốn trang bị thêm kiến thức về khoa học dữ liệu, phân tích dữ liệu với ngôn ngữ lập trình Python.
   • Những người đi làm quan tâm đến ứng dụng Python trong lập trình và phân tích dữ liệu doanh nghiệp.

3. HỌC PHÍ: 3.500.000 VNĐ/HV

Giảm 20% cho 5 học viên đăng ký đầu tiên.

Giảm 20% cho sinh viên hệ chính quy UEH (đang theo học trong thời hạn)

Giảm 15% học phí cho học viên cao học, văn bằng 2, liên thông của UEH.

Giảm 10% cho đối tượng là sinh viên (ngoài UEH).

Giảm 5% học phí cho cựu sinh viên UEH.

4. THỜI GIAN MỞ LỚP:

– Khóa học Offline 11/12/2023 (Thứ 2 – 4 – 6; 18h – 20h45)

– Khóa học Online 12/12/2023 (Thứ 3 – 5 – 7; 18h – 20h45)

5. THỜI GIAN HỌC: 10 buổi

6. HÌNH THỨC HỌC TẬP: Trực tiếp tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – UEH

7. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Buổi Nội dung
1 Khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu
Các ngôn ngữ lập trình phân tích dữ liệu
Tại sao là Python?
Môi trường phát triển
Cài đặt các công cụ cần thiết
Kiểu dữ liệu
Biến và hàm
Cấu trúc điều khiển
2 Vòng lặp
Cấu trúc mảng
Tính toán, so sánh, sắp xếp mảng
Các cấu trúc dữ liệu
Làm việc với tập tin và các nguồn dữ liệu
Xử lý chuỗi
Các phép Merge/Join
Làm các bài tập
3 Lập chỉ mục và chọn lọc dữ liệu
Thao thác dữ liệu với Pandas
Xử lý dữ liệu khuyết
Biến đổi dữ liệu
Kết hợp các tập dữ liệu
Tổng hợp và nhóm dữ liệu
Pivot Tables
Chuỗi thời gian 
4 Các loại biểu đồ và ý nghĩa
Trực quan hóa dữ liệu
Thực hành vẽ một số biểu đồ cơ bản
5 – 6 – 7 – 8 Quy trình triển khai dự án phân tích dữ liệu
Phân loại mô hình máy học
Một số mô hình máy học cơ bản
Đánh giá độ chính xác mô hình
Tiền xử lý dữ liệu:
+ trích xuất đặc trưng
+ Xử lý dữ liệu mất cân bằng
+ Chuẩn hóa dữ liệu
9 Hướng dẫn, góp ý chỉnh sửa đồ án
Giới thiệu một số bài toán ứng dụng tại doanh nghiệp
10 Tổng kết khóa học