IC3 GS5 Online chỉ với 900k/3 học phần
Luyện MOS 2016 online chỉ với 300k
Tài khoản luyện thi MOS Gmetrix chỉ với 300k/tài khoản
Previous
Next

Cấu trúc chương trình

Module 1: Tổng quan về chuyển đổi số

 • Một số khái niệm
 • Định hướng của Chính phủ về chuyển đổi số
 • Lộ trình chuyển đổi số
 • Các khía cạnh chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Module 2: Quy trình làm việc số

 • Giới thiệu một số quy trình làm việc số
 • Xây dựng quy trình làm việc số
 • Điều chỉnh quy trình làm việc số
 • Cơ sở hạ tầng của quy trình làm việc số

Module 3: Năng lực triển khai chuyển đổi số

 • Giới thiệu hệ sinh thái của quá trình CĐS
 • Cơ sở hạ tầng công nghệ của chuyển đổi số
 • Nguồn nhân lực tham gia quá trình chuyển đổi số
 • Khảo sát năng lực chuyển đổi số Cơ sở hạ tầng của quy trình làm việc số
 • Thông qua bộ công cụ đánh giá

Module 4: Xây dựng lộ trình chuyển đổi số

 • Xây dựng lộ trình CĐS tại đơn vị
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
 • Một số nội dung quản trị trong quá trình CĐS
 • Quản trị dự án đầu tư về CĐS
 • Lựa chọn và quản trị công nghệ
 • Quản trị rủi ro trong quá trình CĐS
 • Giám sát, đánh giá và hiệu chỉnh quá trình CĐS